Μειωμένο Τιμολόγιο ΔΕΗ

Προϋποθέσεις χορήγησης & Δικαιολογητικά
Απαιτείται καταρχήν η υπογραφή νέου συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος
(ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή νέου συμβολαίου στην κατηγορία «Αλλαγή Ονόματος στο λογαριασμό (υπογραφή συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος) - Φυσικό Πρόσωπο/ιδιώτης».

Σύμφωνα με τους Νόμους 2238/94 (ΦΕΚ 151 /16.9.94/ τ.Α) άρθρο 7, 3296/04 (ΦΕΚ253/14.12.04/τ.Α) άρθρο 1, παρ. 11 και 1894/90 (ΦΕΚ110/27.8.90/τ.Α) άρθρο 10 παρ. 1, ως προστατευόμενα τέκνα, θεωρούνται τα ακόλουθα:

τα άγαμα τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών (ανήλικα τέκνα)
τα άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού
τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
τα τέκνα που από φυσική αιτία παρουσιάζουν αναπηρία (67 % και πάνω) και είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας
τα άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
τα άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του δικαιούχου, από τον αρμόδιο Δήμο ή την Κοινότητα.
Υπεύθυνη δήλωση του φερομένου ως δικαιούχου, σύμφωνα με τον Ν.1599/86 για τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2236/16.9.94, ότι δηλαδή τα προστατευόμενα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ότι θα ενημερώνει τη ΔΕΗ αμέσως μόλις επέλθει κάθε μεταβολή σχετική με τα "προστατευόμενα" τέκνα του.
Βεβαίωση στράτευσης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο στην αντίστοιχη περίπτωση.
Ιατρικό πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω λόγω διανοητικής καθυστέρησης ή φυσικής αναπηρίας τέκνων αγάμων ή διαζευγμένων ή τελούντων σε κατάσταση χηρείας στην αντίστοιχη περίπτωση.
Το τιμολόγιο παύει να χορηγείται όταν λήξει η περίοδος ισχύος κάποιου εγγράφου και τα προστατευόμενα τέκνα είναι λιγότερα από τέσσερα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία «Ο λογαριασμός σας»