Εκπτώσεις Εισιτηρίων

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

Ισχύει για τα λεωφορεία των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ, ΗΚΤΕΛ, ΚΤΕΥΛ και ΣΕΚ (σήμερα ΚΤΕΛ, ΟΑΣΑ και ΟΣΕ) καθώς και για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Δικαίωμα διακίνησης με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο (μισό εισιτήριο) έχουν οι παρακάτω:

  • Οι πολύτεκνοι γονείς ισοβίως.
  • Τα άγαμα τέκνα (αγόρια και κορίτσια) που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τα άγαμα τέκνα που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους
  • Τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως.

(Διατάξεις του Ν.Δ. 634/70 και Ν.Δ. 1245/72, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 306/73, τους Ν. 722/77, Ν. 771/78 και Ν. 1485/84)