Διανομή Τροφίμων

Πίνακας Μελών  που υπέβαλαν δικαιολογητικά για δωρεάν διανομή τροφίμων 2013 με αποτελέσματα έγκρισης ή απόρριψης .
Τον πίνακα των αποτελεσμάτων μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ
Στην τελευταία στήλη δεξια (ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ) αναγράφεται το αποτέλεσμα των ελέγχων οι οποίοι έγιναν από δύο Φορείς, συγκεκριμένα από την ΔΑΟΚ (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) και την ΓΓΠΣ (Γεν.Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών).
Προσοχή αν η ΓΓΠΣ έχει απορρίψει το αίτημα για δωρεάν παροχή προιόντων η απόρριψη είναι ΤΕΛΙΚΗ (δεν επιδέχεται ένσταση).
Οπου στο αποτέλεσμα ελέγχου της ΓΓΠΣ υπάρχει παύλα (-) ΚΕΝΟ αυτό σημαίνει ότι η ΓΓΠΣ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει το ΑΦΜ είτε το δηλωθέν εισόδημα είναι μηδενικό.
Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να  αλλάξουμε το αποτέλεσμα των ελέγχων των αρμοδίων κυβερνητικών φορέων, αφού η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Τα τρόφιμα (Λάδι, Φέτα, Γραβιέρα, Ρύζι, Μακαρόνια) θα δοθούν στους δικαιούχους προς το τέλος του έτους 2013.
Σχετική ανακοίνωση για την ημερομηνία διανομής, θα εκδόσει στην ιστοσελίδας μας και θα αποσταλεί σχετικό email.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Τα συνήθη δικαιολογητικά που πρέπει να προκομισθούν όταν αρχίσει το πρόγραμμα είναι:

I.  Αίτηση στο σύλλογό μας του τελικού δικαιούχου για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα 
II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του.
III. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης
IV. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)
V. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται ν α προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

Αναφορικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ισχύει το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 279/23460/2013 (Φ.Ε.Κ. 414/22-02-2013) Κ.Υ.Α. περί: "Καθορισμού κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα"