Συμμετοχή σε διαγωνισμούς πρόσληψης ΑΣΕΠ

2019-03-18 20:34

Εφιστούμε στην προσοχή στα μέλη μας που λαμβάνουν συμμετοχή σε διαγωνισμούς πρόσληψης ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), μας γνωστοποίησε ότι:

'Αρκετές είναι οι περιπτώσεις «πολυτέκνων» κατά τις οποίες παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες πρόσληψης προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και παραλείπουν να συνυποβάλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται η πολυτεκνική ιδιότητα και να μην εξυπηρετείται ο σκοπός της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών. '