Εποχικές προσλήψεις (8 μήνες) στον Δήμο Πατρέων (λήγει την Δευτέρα 18/10/21.)

2021-10-10 22:15

Αφορά Ειδικότητα: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ - Ατομα 10

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protodp@patras.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Πλ. Γεωργίου Α΄ 15-17 (ισόγειο), Τ.Κ.26221- Ν. Αχαΐας, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. επικοινωνίας: 2613 610291, 235), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την Πέμπτη 7/10/2021 και λήγει την Δευτέρα 18/10/2021.

 

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

 

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 

α) στο διαδικτυακό τόπο αυτού (e-patras.gr -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -> ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)   

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ 

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών

Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 

α) στο διαδικτυακό τόπο αυτού (e-patras.gr -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -> ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)   

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ 

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών

Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.