Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής τροφίμων έτους 2014

2014-03-17 13:11

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κοινοποιήθηκε ότι 
1. Για το τρέχον έτος, δεν έχει εκδοθεί εκτελεστικός Κανονισμός από την Επιτροπή, όπως γινόταν σε ετήσια βάση μέχρι και το 2013, σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής των πόρων που διατίθεντο στα Κράτη Μέλη για την εφαρμογή των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. Κατά συνέπεια, δεν έχει εκδοθεί και η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθόριζε σε ετήσια βάση τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω σχετικού Κανονισμού (είδη τροφίμων προς διανομή κλπ).
2. Παράλληλα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για απόρους προβλέπεται να αντικατασταθεί και να διευρυνθεί το κοινοτικό πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων μέσα από έναν νέο Κανονισμό, ο οποίος, προς το παρόν, δεν έχει ψηφισθεί. Επιπλέον, το νέο αυτό Κανονιστικό πλαίσιο παρακολουθείται από άλλο Υπουργείο (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) ως επισπεύδουσα αρχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 279/23460/2013 (ΦΕΚ Β΄/414) που καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων εκπροσώπησης και των τελικών δικαιούχων τους δεν δύναται να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση.

Ως εκ τουτου μέχρι την ψήφιση του νομου δεν θα γινεται καμμιά παραλαβή δικαιολογητικών