Καταγραφή φυσικής παρουσίας από τον Ο.Γ.Α των Πολυτέκνων που λαμβάνουν Πολυτεκνικά επιδόματα και ισόβια σύνταξη

2012-10-03 16:01

 

Ο  Ο.Γ.Α  με την υπ΄αρ 5/25-9-2012 εγκύκλιό  του γνωστοποίησε  ότι από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012 θα  εφαρμοστεί το μέτρο  καταγραφής φυσικής παρουσίας των δικαιούχων στα ΕΛ.ΤΑ ή στις Τράπεζες , απ΄όπου, του καταβάλλεται το πολυτεκνικό επίδομα- ισόβια σύνταξη.

Οι δικαιούχοι  εφόσον  λάβουν  την ενημερωτική  επιστολή από τον Ο.Γ.Α θα πρέπει  να  προσέλθουν αυτοπροσώπως  στην Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ απ΄  όπου εισπράττουν το επίδομα ή σύνταξη προκειμένου να καταγραφούν επιδεικνύοντας

Α) Την αστυνομική  τους  ταυτότητα

Β) Τη σχετική  ενημερωτική  επιστολή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  :εάν  μέχρι  30/11/2012 δεν γίνει η απογραφή από το μήνα Ιανουάριο του 2013  θα ανασταλεί  η καταβολή  του επιδόματος-σύνταξης.