Εως 31/03/2015 οι Αιτήσεις για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις πολύτεκνες οικογένειες του Δήμου Πατρέων

2015-03-17 17:02

Η Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών & Περιχώρων υπενθυμίζει στα μέλη της συναδέλφους Πολύτεκνους ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.            
Τα δικαιολογητικά θα τα καταθέτουν στα γραφεία της Οργάνωσης (Σαχτούρη 34-38) καθημερινά από 9π.μ έως 1μ.μ.
Πλήρης απαλλαγή δικαιούνται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€ , το οποίο  προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Απαλλαγή κατά 50% δικαιούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.001 έως 30.000€  το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Η απαλλαγή αφορά μόνο την κύρια κατοικία και δικαιούχοι είναι οι Κάτοικοι του Δήμου Πατρών.
Τέλος λόγω παρανόησης  δικαίωμα απαλλαγής έχουν όλοι οι πολύτεκνοι που πληρούν τα άνω εισοδηματικά κριτήρια και έχουν χαρακτηρισθεί πολύτεκνοι με το Ν.860/79 και το Ν3454/2006.
Τα άνω ορίζονται από την απόφαση 582/2014 του Δήμου Πατρών, ο οποίος έθεσε τα κριτήρια και θα έχει και την ευθύνη υλοποίησης.                                                                             

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

============================

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)

2. Πρόσφατο απόκομμα λογαριαμό Δ.Ε.Η

3. Βεβαίωση Πολυτεκνίας από την Πολυτεκνική Οργάνωση

4.Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την ΔΟΥ

5.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή του ιδιοκτήτη περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύς της μίσθωσης.

 Εκ της Πολυτεκνικής Οργάνωσης